Design and Analysis of Dual Boost Converter for Renewable Energy System

โดย ศุภวัฒน์ คำทิพย์ และ กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์

ปี     2553

บทคัดย่อ
การออกแบบ และวิเคราะห์วงจรทบระดับแรงดันแบบดูอัลสำหรับพลังงานทดแทน ใช้สำหรับกังหันลมและพลังงานแสงอาทิตย์ การควบคุมได้มีการประยุกต์ความถี่สูงและแปลงพลังงานกระแสตรงเป็นกระแสตรง วงจรทบระดับแรงดันจะประกอบด้วยขดลวดเหนี่ยวนำจำนวน 2 ชุด ผลของการทดลองแสดงแรงดันด้านออก 600 โวลท์วงจรทบระดับแรงดันสามารถรับแรงดันต่ำจากการผลิตของกังหันลมและพลังงานแสงอาทิตย์ ในภาคปฎิบัติของวงจรทบระดับแรงดันในการออกแบบและการวิเคราะห์ วงจรทบระดับแรงดันขนาดพิกัดกำลัง 1000 วัตต์ได้มีการทดสอบในห้องปฎิบัติการ ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ

DOWNLOAD : Design and Analysis of Dual Boost Converter for Renewable Energy System