DESIGN AND ANALYSIS OF PV HYBRID SYSTEM FOR TARGET AREA IN THAILAND BY MATLAB

โดย สุรศักดิ์ น้อยทับทิม

ปี     2552

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการนำเสนอการออกแบบและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าแบบผสมผสานจากเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับพื้นที่เป้าหมายในประเทศไทย ด้วยโปรแกรม MATLAB เพื่อช่วยในการออกแบบขนาดของระบบไฟฟ้าแบบผสมผสานเซลล์แสงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสมกับระดับความต้องการพลังงานโหลด และสามารถวิเคราะห์ค่าพลังงานในการผลิตและจ่ายพลังงานของแต่ละอุปกรณ์ บอกถึงระดับความน่าเชื่อถือในการจ่ายกำลังไฟฟ้าในส่วนของความน่าจะเป็นในการสูญเสียโหลดของระบบได้อย่างถูกต้อง เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกระบบที่เหมาะสมการออกแบบใช้เทคนิคการจำลองการทำงานของระบบไฟฟ้าแบบผสมผสานเซลล์แสงอาทิตย์แบบรายชั่วโมง ด้วยการนำข้อมูลสถิติความยาวนานแสงแดดในแต่ละวันของพื้นเป้าหมายที่ติดตั้งระบบจำนวน 5 ปี แล้วหาค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงความยาวนานแสงแดดในแต่ละวันตลอดปี เพื่อทำการประมาณค่ารังสีอาทิตย์รวมที่ตกกระทบบนพื้นราบจากความสัมพันธ์เชิงเส้นอังสตอม สำหรับใช้ในการคำนวณค่าพลังงานแสงอาทิตย์รายชั่วโมงตลอดปีที่ตกกระทบบนพื้นเอียง แล้วทำการวิเคราะห์หาขนาดของระบบที่เหมาะสมโดยวิธีโปรแกรมเชิงเส้น และวิเคราะห์ระดับความน่าเชื่อถือของระบบในการจ่ายกำลังไฟฟ้าในส่วนของความน่าจะเป็นในการสูญเสียโหลดการทดสอบโปรแกรมโดยการจำลองการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบรายชั่วโมง โดยรวมทั้งวัน 17.410 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อวัน ต่อเป็นระบบโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ (PV-Battery System) ซึ่งให้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 4.84 กิโลวัตต์พีค (kWpeak) และแบตเตอรี่ขนาด 36.19 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) โดยมีระดับความน่าเชื่อถือในการจ่ายพลังงานให้กับโหลดเท่ากับ 100% ซึ่งแสดงว่าระบบสามารถจ่ายโหลดได้โดยไม่มีการสูญเสียโหลด

DOWNLOAD : DESIGN AND ANALYSIS OF PV HYBRID SYSTEM FOR TARGET AREA IN THAILAND BY MATLAB