กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์

โดย ทิณกร เจรจาปรีดี

ปีที่   5 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2554

บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. กลยุทธ์สื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์ 2. รูปแบบการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดของ แกรมมี่โกลด์ และ 3. ทิศทางแนวโน้มและนโยบายทางด้านธุรกิจเพลงลูกทุ่งของ แกรมมี่โกลด์การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้บริหาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารสื่อ ฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ ฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์เพลง ฝ่ายสร้างสรรค์การผลิตมิวสิควีดีโอ ฝ่ายขายงานจ้างแกรมมี่โกลด์ และ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ของแกรมมี่โกลด์ จำนวน 10 คน รวมถึงการสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมพิเศษของแกรมมี่โกลด์จำนวน 12 ครั้ง และการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและสื่ออื่นๆ ได้แก่ โปสเตอร์ใบปลิว
ผลวิจัยพบว่า
1. กลยุทธ์การสื่อสารของแกรมมี่โกลด์พบว่า มีการทำวิจัย (Research) ทางการตลาดเพื่อทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคและเป็นแนวทางในการวางแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มีการสื่อสารในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์นิตยสาร วารสาร อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือและการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่มีความสอดคล้องกัน รวมทั้งมีการปรับตัวในการใช้สื่อตามสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
2. รูปแบบการใช้สื่อแกรมมี่โกลด์จะขึ้นอยู่กับการวางแผนจากการประชุม โดยผู้บริหาร ศิลปินที่จะทำแผนการตลาด ฝ่ายผลิตและสร้างสรรค์เพลงฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และฝ่ายสร้างสรรค์การผลิตมิวสิควีดีโอ และผลวิจัย (Research)ทางการตลาดของศิลปินที่จะทำการสื่อสารการตลาด โดยยึดตำแหน่งของศิลปินเป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบและเนื้อหา (Content) ของการทำการสื่อสารการตลาดโดยมีวิธีการเลือกใช้สื่อที่มีกลุ่มเป้าหมายของแกรมมี่
โกลด์ บริโภคสื่อนั้นมากที่สุด โดยยึดข้อมูลจากผลวิจัย(Research) ทางการตลาดของแกรมมี่โกลด์เป็นหลัก ที่มีผลต่อการรับรู้และยอดขายมากที่สุด
3. ทิศทางแนวโน้มและนโยบายทางด้านธุรกิจเพลงของแกรมมี่โกลด์พบว่า แกรมมี่โกลด์ให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานไม่ว่าจะเป็นตัวศิลปิน เนื้อหาของเพลงมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคมีความภักดีต่อตราสินค้าของแกรมมี่โกลด์ มีการทำการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผลิตภัณฑ์ ของแกรมมี่โกลด์และเป็นผู้นำทางการตลาดของธุรกิจเพลงลูกทุ่ง

DOWNLOAD : กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของแกรมมี่โกลด์