วิธีการเพื่อความปลอดภัยของผู้มีความผิดปกติทางจิตที่จะก่อเหตุร้ายแก่สังคม

โดย ชลลดา เชี่ยวชาญ

ปีที่   5 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2555

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้มีความผิดปกติทางจิตในประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งประมวลกฎหมายอาญาได้มีบทบัญญัติในการควบคุมบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตด้วยการควบคุมตัวบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตไว้ในสถานพยาบาล อันเป็นมาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่ศาลได้พิพากษาว่ากระทำความผิดแล้วรวมทั้งได้ศึกษาพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551ซึ่งกำหนดมาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่ยังไม่ได้กระทำความผิดและที่ศาลได้พิพากษาว่ากระทำความผิดแล้ว แม้จะมีมาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้มีความผิดปกติทางจิตดังกล่าวแล้ว แต่การนำมาตรการเพื่อความปลอดภัยมาใช้บังคับกับผู้มีความผิดปกติทางจิตยังคงมีข้อขัดข้องทางด้านการบังคับใช้กฎหมายอยู่คือ เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาเนื่องจากผู้ต้องหามีอาการทางจิตทำให้ในขณะกระทำความผิดไม่รู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องและต้องปล่อยตัวผู้กระทำความผิดที่มีความผิดปกติทางจิตไปก็อาจจะไปก่อเหตุร้ายขึ้นได้อีก จึงควรนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับให้เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ แต่เมื่อพิจารณากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่มีความผิดปกติทางจิต ก็ไม่อาจนำวิธีการเพื่อความปลอดภัยตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับได้ เพราะเมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทำให้คดีไม่เข้าสู่การพิจารณาของศาล และศาลก็ไม่อาจมีคำสั่งให้ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยได้เช่นกัน

จากการศึกษาค้นคว้ากฎหมายของต่างประเทศมาตรการทางกฎหมายสำหรับผู้มีความผิดปกติทางจิตบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา และในพระราชบัญญัติสุขภาพจิตของแต่ละประเทศ และในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่มีความผิดปกติทางจิต พนักงานอัยการสามารถที่จะส่งตัวบุคคลนั้นไปรับการรักษายังโรงพยาบาลโรคจิต ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้พนักงานอัยการสามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ควบคุมบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตไว้ในสถานพยาบาลได้ เพื่อเป็นการคุ้มครองและป้องกันไม่ให้บุคคลดังกล่าวไปก่อเหตุร้ายขึ้นได้อีก รวมทั้งได้เสนอแนะให้นำพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551มาปรับใช้ในกรณีดังกล่าวด้วย

DOWNLOAD : วิธีการเพื่อความปลอดภัยของผู้มีความผิดปกติทางจิตที่จะก่อเหตุร้ายแก่สังคม