การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านเชิงดอย จังหวัดสกลนคร ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

โดย พนิดา สมประจบ, บุญเรือง สมประจบ

ปี 2551

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชิงดอย จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มผู้ผลิต จำนวน 40 คน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน และกลุ่มผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความพี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1.    รูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามของกลุ่มผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชิงดอย เป็นการผลิตทอผ้าฝ้ายย้อมครามเป็นผืนไม่ได้มีการตัดเย็บ
2.    รูปแบบของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามที่ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชิงดอย จังหวัดสกลนคร ให้สอดคล้องกับตลาดในปัจจุบันคือรูปแบบที่สามารถนำมาใช้ได้กับเครื่องใช้ภายในบ้าน ได้แก่ กระเป๋าใส่ของขนาดเล็ก ผ้าม่านหน้าต่าง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ที่รองแก้ว ผ้ารองจาน ที่ใส่กระดาษทิชชู ผ้าปูโต๊ะอาหาร ที่ใส่ปากกา ที่ใส่ช้อนและส้อม กระเป๋าถือ ผ้าฝ้ายย้อมครามแบบเรียบ กระเป๋าใส่ธนบัตรขนาดเล็ก กระเป๋าสะพายผ้าฝ้ายย้อมครามและกระเป๋าถือแบบวัยรุ่น
3.    รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชิงดอย จังหวัดสกลนคร คือ รูปแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ฟ้าฝ้ายย้อมครามที่เป็นกล่องเจาะช่องให้สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ ช่วยป้องกันความเสียหาย และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
4.    ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเชิงดอย จังหวัดสกลนคร ตามความคิดเห็นของผู้ผลิตสินค้า ผู้เชี่ยวชาญและผู้สนใจสินค้ามีความพึงพอใจในระดับมาก

DOWNLOAD : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ผ้าฝ่ายย้อมครามของกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม บ้านเชิงดอย จังหวัดสกลนคร ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์