A moivation for choosing in the bachelor degree in technical education program of the students in Rajamangala university of technology

โดย ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล, อัคครัตน์ พูลกระจาง

ปี 2551

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 214 คน การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling ) โดยใช้ตารางกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 214 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืนเป็นฉบับที่สมบูรณ์จำนวน 197 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 92.01 การวิเคราะห์ผลโดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลจากการวิจัยแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียงตามลำดับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อของนักศึกษาเป็นรายด้านได้ดังนี้ ด้านสถานศึกษา คือ สถานศึกษามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคม ด้านความคิดเห็นส่วนตัว คือ อาชีพครูมีความมั่นคง และด้านครอบครัวและบุคคลรอบข้าง คือ ผู้ปกครองต้องการให้ท่านเรียนครุศาสตร์อุตสาหกรรม

DOWNLOAD : A moivation for choosing in the bachelor degree in technical education program of the students in Rajamangala university of technology