Factors affecting purchasing choice of sport utility vehicles(SUV)

โดย จิรายุ สติณวรรธนกุล

ปี 2553

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์ (เอส ยู วี) การศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบ พฤติกรรมการซื้อรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์(เอส ยู วี) และการให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์ (เอส ยู วี) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้รถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์ (เอส ยู วี) โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 400 ตัวอย่างการศึกษาครั้งนี้พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุ 41 ปีขึ้นไป

การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,001 -60,000 บาท สถานภาพสมรส และการศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ (เอส ยู วี) ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงในการขับขี่มากที่สุด รองลงมาด้านความสวยงามและความทันสมัย ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องระดับราคาของรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์ (เอส ยู วี) มีบริการเงินผ่อน/ไม่มีดอกเบี้ยและราคาของอะไหล่และอุปกรณ์เสริม ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่อง ความคลอบคลุมของสถานที่จำหน่ายและศูนย์บริการ ด้านส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องมีบริการหลังการขาย ระยะเวลาการรับประกันสินค้า มีพนักงานขายคอยแนะนำสินค้าอย่างละเอียด และการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์ (เอส ยู วี) พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ยี่ห้อ Toyota (Fortuner) ซื้อรถยนต์สปอร์ตเอนกประสงค์ (เอส ยู วี)ในราคา 1,100,001 – 1,200,000 บาท ขนาดของเครื่องยนต์ 3,000 CC เหตุผลในการตัดสินใจซื้อมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง สถานที่นิยมซื้อมากที่สุด คือโชว์รูม ครอบครัวมีอิทธิพลให้การตัดสินใจซื้อมากที่สุด ความถี่ในการซื้อ 10 ปีขึ้นไป

DOWNLOAD : Factors affecting purchasing choice of sport utility vehicles(SUV)