Basic properties of concrete fly ash and limestone powder

โดย ปิติศานต์ กร้ำมาตร

ปี 2553

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาความต้องการน้ำและการก่อตัวของตัวอย่างเพสต์ ค่าการไหลแผ่ความพรุน ค่าการหดตัวแห้ง และกำลังอัดประลัยของตัวอย่างมอร์ต้าร์ และกำลังอัดประลัยของตัวอย่างคอนกรีต ของวัสดุประสานที่ใช้เถ้าลอยและผงหินปูนเป็นส่วนผสม โดยแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

ผลการศึกษาพบว่าความต้องการน้ำของเพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่แทนที่ด้วย ผงหินปูนมีค่ามากกว่า ในขณะที่เพสต์ที่แทนที่ด้วยเถ้าลอย มีความต้องการน้ำน้อยกว่าของเพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ส่วนการก่อตัว (ระยะต้นและระยะปลาย) ของเพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยผงหินปูน แทนที่ด้วยเถ้าลอย และแทนที่ด้วยเถ้าลอยร่วมกับผงหินปูน มีค่ามากกว่าเพสต์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน สำหรับค่าการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยผงหินปูน มีค่าน้อยกว่า ในขณะที่ค่าการไหลแผ่ของมอร์ต้าร์แทนที่ด้วยเถ้าลอยมีค่ามากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับของมอร์ต้าร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน นอกจากนี้ยังพบว่า ค่าความพรุนที่อายุ 28 วัน ของตัวอย่างมอร์ต้าร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่แทนที่ด้วยเถ้าลอย และแทนที่ด้วยผงหินปูนมีค่าต่ำกว่าของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และ การหดตัวแห้งของมอร์ต้าร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แทนที่ด้วยผงหินปูนและแทนที่ด้วยเถ้าลอยร้อยละ (ทั้งกรณี 2 และ 3 วัสดุประสาน) มีค่าน้อยกว่ามอร์ต้าร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน โดยที่การแทนที่ด้วยผงหินปูนขนาด 4 ไมโครเมตรจะส่งผลให้ค่าการหดตัวแห้งที่น้อยกว่าของผงหินปูนขนาด 14 ไมโครเมตร และสุดท้ายพบว่าการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยผงหินปูน มีผลให้กำลังอัดประลัยของมอร์ต้าร์และของคอนกรีตช่วงอายุต้นมีแนวโน้มมากกว่าหรือใกล้เคียง (ถ้าแทนในปริมาณที่เหมาะสม)  แต่เมื่ออายุมากขึ้นกลับให้ค่าน้อยกว่าเมื่อเทียบกับมอร์ต้าร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน แต่กำลังอัดประลัยของมอร์ต้าร์และคอนกรีตเถ้าลอยช่วงอายุต้นน้อยกว่า แต่เมื่ออายุมอร์ต้าร์มากขึ้นมีค่าใกล้เคียง เมื่อเทียบกับของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน

 

DOWNLOAD : คุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตผสมเถ้าลอยและผงหินปูน