School Culture Affecting Working Environment of Teachers in Bangkok Vocational Training School Under Department of Social Development and Welfare, Bangkok

โดย ดวงดาว บุญกอง

ปี 2553

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดับความสำคัญของวัฒนธรรมโรงเรียนและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 3) ศึกษาวัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม จำนวน 207 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Pearson (Pearson’s product moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise)

ผลการวิจัย พบว่า

1. ระดับความสำคัญของวัฒนธรรมโรงเรียนของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังกัด กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน เรียงจากลำดับมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน ด้านความหลากหลายของบุคลากร ด้านการตัดสินใจ

2. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังกัด กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน

3. วัฒนธรรมโรงเรียนทุกด้านมีความสัมพันธ์ทางบวกกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด้าน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร พบว่า

4.1  วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในภาพรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 5 ด้าน คือ วัฒนธรรมโรงเรียนด้านการยอมรับ ด้านความหลากหลายของบุคลากร ด้านความมีคุณภาพ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน สามารถร่วมกันทำนายสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในภาพรวม ได้ร้อยละ 81.60

4.2 วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในด้านการจัดการเรียนการสอน มี 3 ด้าน คือ วัฒนธรรมโรงเรียนด้านความหลากหลายของบุคลากร ด้านความไว้วางใจ และด้านความมุ่งประสงค์ของโรงเรียน สามารถร่วมกันทำนายสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในด้านการจัดการเรียนการสอนได้ร้อยละ 51.70

4.3 วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในด้านเพื่อนร่วมงาน มี 3 ด้าน วัฒนธรรมโรงเรียนด้านความหลากหลายของบุคลากร ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน สามารถร่วมกันทำนายสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในด้านเพื่อนร่วมงาน ได้ร้อยละ 50.00

4.4 วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในด้านผู้บังคับบัญชา มี 4 ด้าน คือ วัฒนธรรมโรงเรียนด้านการยอมรับ ด้านความเอื้ออาทร ด้านการตัดสินใจ และด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน สามารถร่วมกันทำนายสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในด้าน ได้ร้อยละ 79.00

4.5 วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครด้านในความมั่นคงก้าวหน้า มี 4 ด้าน คือ วัฒนธรรมโรงเรียนด้านความมีคุณภาพ ด้านความไว้วางใจ ด้านความหลากหลายของบุคลากร และด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน สามารถร่วมกันทำนายสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานครในด้านความมั่นคงก้าวหน้า ได้ร้อยละ 50.00

The purposes of this research are to study 1) importance level of school culture and working environment 2) relationship between school culture and working environment 3) School culture affecting working environment of teachers in Bangkok Vocational Training School under Department of Social Development and Welfare, Bangkok. The samples are 207 teachers in the Bangkok Vocational Training School.

A research tool used to collect data is questionnaire with rating scale while the data is analyzed by several statistics such as mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis.

The results show that

1.  The whole image and detailed aspects of importance level of school culture of the teachers in Bangkok Vocational Training School under Department of Social Development and Welfare, Bangkok is at high level.  The feeling of being a part of the school is at highest level, followed by workforce diversity in aspect of decision making.

2.  The working environment of the teachers in Bangkok Vocational Training School under Department of Social Development and Welfare, Bangkok is at high level, both the whole image and detailed aspects.

3.  All aspects of school culture have a positive relationship with the working environment, both the whole image and detailed aspects with significance level at .01.

4.  The school culture affecting the working environment of the teachers in Bangkok Vocational Training School under Department of Social Development and Welfare, Bangkok, demonstrates that

4.1  The whole image of the school culture affecting the working environment of the teachers in Bangkok Vocational Training School under Department of Social Development and Welfare, Bangkok, includes 5 aspects; acceptance, workforce diversity, high-quality personnel, honesty and feeling of being a part of the school, with significance level at .01. These factors can be applied to forecast the working environment of the teachers in Bangkok Vocational Training School under Department of Social Development and Welfare at 81.60%.

4.2  The instructional aspect of the school culture affecting the working environment of the teachers in Bangkok Vocational Training School under Department of Social Development and Welfare, Bangkok, includes 3 items consisting of workforce diversity, reliability and motivation of the schools.  These aspects can be used to predict the working environment of the teachers in Bangkok Vocational Training School under Department of Social Development and Welfare at 51.70%.

4.3  The colleague aspect of the school culture affecting the working environment of the teachers in Bangkok Vocational Training School under Department of Social Development and Welfare, Bangkok, comprises of 3 items which are workforce diversity, honesty and feeling of being a part of the school.  These aspects can be used to predict the working environment of the teachers in Bangkok Vocational Training School under Department of Social Development and Welfare at 50.00%.

4.4  The chief aspect of the school culture affecting the working environment of the teachers in Bangkok Vocational Training School under Department of Social Development and Welfare, Bangkok, contains 4 items including acceptance, generosity, decision making and feeing of being a part of the school.  These aspects can be used to predict the working environment of the teachers in Bangkok Vocational Training School under Department of Social Development and Welfare at 79.00%.

4.5  The security and progressive aspect of the school culture affecting the working environment of the teachers in Bangkok Vocational Training School under Department of Social Development and Welfare, Bangkok, covers 4 items including quality of school, reliability, workforce diversity and feeling of being a part of the school.  These aspects can be used to predict the working environment of the teachers in Bangkok Vocational Training School under Department of Social Development and Welfare at 50.00%.

 

DOWNLOAD : วัฒนธรรมโรงเรียนที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร