Suksawat Garment Jeans Development

โดย ณัฐวัฒน์ จตุพัฒน์วโรดม, ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม

ปี 2550

บทคัดย่อ

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กางเกงยีนส์พบว่า มีความทนทานต่อแรงดึงขาดเกรนตามยาวคือ ค่าเฉลี่ย 1355.51 เกรนตามขวาง คือค่าเฉลี่ย 895.99 ตะเข็บคู่เย็บผ้ายีนส์ มีความทนทานต่อแรงดึงขาดคือ ค่าเฉลี่ย 704.88 ปอนด์ เทคนิคตกแต่ง 6 ประเภทได้แก่ หนัง การตัดปะ การตัดต่อ การปัก การกุ๊น การสัก การฟอก และฝีเข็มจักร Brand name ชื่อ Salvedge อาชีพเป็นนักศึกษาและทางาน ร้อยละ 40 และเป็นฝ่ายขายร้อยละ 20 เพศเป็นบุรุษ ร้อยละ 70 และเป็นสตรีร้อยละ 30 อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 80 ทั้งหมดจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายได้ 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 40 ผลความพึงพอใจเทคนิคการตกแต่ง อันดับที่ 1 คือเทคนิคการสักร้อยละ17.44 และ เทคนิคการฟอก อันดับที่ 1 คือ กางเกงตัวที่ 4 ร้อยละ 30

Download : Suksawat Garment Jeans Development