Use  of  DACUM technique for curriculum development of an optional course on beautiful fishes unit :A case study for the sixth grade students at wanmaharaj school

โดย จินดาพร บุญประกอบ

ปี 2554

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมด้วยเทคนิคดาคัม หน่วยการเลี้ยงปลาสวยงาม สา หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ์ 1)โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้ 1) ศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมด้วยเทคนิคดาคัม หน่วย การเลี้ยงปลาสวยงาม 2) ศึกษาทักษะกระบวนการทำงานจากการใช้หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมด้วยเทคนิคดาคัม 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมด้วยเทคนิคดาคัม หน่วย การเลี้ยงปลาสวยงามประชากรวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ์)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบแบบประเมินทักษะกระบวนการทา งาน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ,ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ผลการประชุมดาคัม ประกอบด้วยงานหลัก 7 ข้อ สมรรถนะ 18 ข้องานหลัก ได้แก่ เตรียมสถานที่ ผสมพันธุ์ เลี้ยงอาหาร รักษาสภาพน้า ขัดบ่อ ตรวจสุขภาพปลา คัดขายหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมด้วยเทคนิคดาคัม หน่วย การเลี้ยงปลาสวยงาม สา หรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ์ 1) มีความสอดคล้องและเหมาะสมมากที่สุด ความก้าวหน้าของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ ร้อยละ 46.67 ทักษะกระบวนการทา งานอยู่ในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมด้วยเทคนิคดาคัม หน่วย การเลี้ยงปลาสวยงาม อยู่ในระดับมากที่สุด

Download : Use of DACUM technique for curriculum development of an optional course on beautiful fishes unit : A case study for the sixth grade students at wanmaharaj school