Product Characteristics Affecting Bathtub Buying Decisions of Purchasers in Bangkok Metropolitan

โดย วิภา เกิงฝาก

ปี 2554

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสุขภัณฑ์อ่างอาบน้ำของผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร ตลาดอ่างอาบน้ำในปัจจุบันจะมีกลุ่มลูกค้ามากมายและหลากหลายไม่ว่า บ้านเดี่ยว คอนโด ตามโรงแรม ตามสถานธุรกิจ Spa ซึ่งเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันสินค้าประเภทนี้มีราคาสูง เมื่อเปรียบเทียมกับสินค้ากลุ่มสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ ก็จัดได้ว่าอ่างอาบน้ำเป็นสินค้าที่ติดอันดับหนึ่งของสุขภัณฑ์ที่จัดอยู่ในห้องน้ำ

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ซื้อเครื่องสุขภัณฑ์อ่างอาบน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสำรวจจำนวน 400 ตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างโดยวิธีไม่คำนึงถึงความน่าจะเป็น ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย ค่า Independent Sample t-test และค่า F – test (One Way ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีอายุ 36 ปีขึ้นไป มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาท รองลงมา 20,001 – 40,000 บาท และวัตถุประสงค์ที่เลือกซื้อเครื่องสุขภัณฑ์อ่างอาบน้ำเพื่อนำไปใช้เอง ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสุขภัณฑ์อ่างอาบน้ำ สรุปได้ว่า คุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ผู้ซื้อให้ระดับความสำคัญด้านต่าง ๆ คือ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด แจงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้คุณภาพ ผู้ซื้อให้ความสำคัญเรื่องอายุการใช้งานยาวนาน รูปแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ซื้อให้ความสำคัญเรื่องรูปแบบง่ายต่อการติดตั้งและพร้อมใช้งาน ชื่อตราสินค้า ผู้ซื้อให้ความสำคัญเรื่องเป็นที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมใช้กันได้ทั่วไป ประโยชน์การใช้งาน ผู้ซื้อให้ความสำคัญเรื่องเพื่อใช้เป็นอ่างแช่น้ำร้อนน้ำเย็นเพื่อการผ่อนคลาย การรับประกันและการติดตั้ง ผู้ซื้อให้ความสำคัญเรื่องรับประกันด้านความปลอดภัย (ไฟไม่ดูดเมื่อใช้ถูกวิธี) การบริการหลังการขายผู้ซื้อให้ความสำคัญเรื่องมีศูนย์บริการหลายแห่ง

The objective of the study was to investigate the product characteristics that affected bathtub buying decisions of the purchasers in Bangkok Metropolitan. Currently, the bathtub markets serve many types of purchasers who need bathtubs to be installed in the bathrooms of the houses, condominiums, hotels, and spa places, moreover, the prices of the bathtubs are rather high comparing with the other kinds of bathroom accessories, hence, the bathtubs are ranked first among the bathroom sanitary wares.

The sample for the study consisted of 400 bathtub purchasers in Bangkok Metropolitan, and the questionnaire was used as the data gathering instrument. The random sample, not being considered for the probability, was drawn by the method of Convenient Sampling. The data were analyzed through descriptive statistics comprising Percentage, Means, Standard Deviation, as well as inferential statistics consisting of Independent Sample t-test, F-test (One Way ANOVA) and correlation coefficient at 0.05 level of significance.

The study results indicated that the majority of the bathtub purchasers were female, married, worked for private companies, were over 36 years old, graduated with Bachelor’s degree, earned average income not exceeding 20,000 Bath, and the purpose of bathtub buying was for their own personal use. The analysis of the product characteristics that affected bathtub buying decisions revealed as follows: on the aspect of the product quality, the purchasers stressed on the long-life using, on the aspect of the product design, the purchasers considered on the easy installation and readiness to use, on the aspect of the brand name, the purchasers focused on the brand reputation and acceptance, on the aspect of the utility, the purchasers considered on the use of cool and warm water for body relaxation, on the aspect of the warranty and installation, the purchasers focused on the safety warranty (no electric shock when using properly), on the aspect of the after-sales service, the purchasers placed importance on many after-sales service centers.

Download : คุณลักษณะด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสุขภัณฑ์อ่างอาบน้ำของผู้ซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร