โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)ได้กำหนดให้การขยายตลาดคุณภาพ คือ กลุ่มผู้มีรายได้สูง และกลุ่มตลาดเฉพาะที่มีความสนใจพิเศษ (Niche Market) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ อันประกอบด้วย กลุ่มกอล์ฟ (Golf), กลุ่ม Medical &Wellness, กลุ่มดำน้ำ (Scuba Diving), กลุ่ม Wedding&Honeymoon, กลุ่ม Shopping กลุ่ม Shopping กลุ่ม Entertainment และ กลุ่ม Eco & Adventure ซึ่งปัจจุบันตลาดการท่องเที่ยวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มศักยภาพที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อสูง โดยขณะนี้ ททท.มีข้อมูลด้านพฤติกรรรมและโอกาสการขยายตัวของการท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะแล้ว แต่ยังขาดข้อมูลด้านจำนวนหรือขนาดของนักท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Market Size) ซึ่งข้อมูลด้านขนาดของตลาดถือเป็นข้อมูลสำคัญ สำหรับใช้ในการวางแฟนด้านการตลาด รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมในด้านสินค้าและบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ ยังใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการแก้ไขปัญหาทางด้านการท่องเที่ยวอย่างมีระบบและทิศทาง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด และภายใต้สภาวะการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวที่รุนแรงมากขึ้น

จากความสำคัญดังกล่าว โครงการศึกษาขนาดนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะ จึงถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการตลาด โดยในปี 2555 ททท. เลือกกลุ่มตลาดที่จะทำการศึกษา 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มสุขภาพ (Medical) กลุ่มกอล์ฟ (Golf) กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงาน (Honeymoon&Wedding) และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-tourism) โดยพิจารณาจากความสำคัญที่ได้มีการนำเสนอขายสินค้าการท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะในตลาดต่างประเทศ เพื่อนำข้อมูลจากการศึกษาไปใช้ในการดำเนินแผนการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สามารถแข่งขัดได้ อีกทั้งจะเป็นตัวผลักดันทำให้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในภาวะปัจจุบัน

DOWNLOAD : โครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มฮันนีมูนและการแต่งงานและกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ