โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์

  • ศึกษาปัจจัยทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางซ้ำตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
  • ศึกาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศซ้ำ
  • จัดทำแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ (Revisit)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ททท.มีข้อมูลสำหรับส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศให้เดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำโดยสามารถนำผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดทำกลยุทธ์และแผนดำเนินงานในการรักษากลุ่มลูกค้าเก่า เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระแสการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เคยเดินทางมาประเทศไทยแล้วมากกว่า 1 ครั้ง โดยกำหนดตลาดที่จะศึกษาจำนวน 20 ตลาด ประกอบด้วย

แนวทางการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย

  • การวิจัยเอกสาร : เป็นการศึกษารวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร งานวิจัย และสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซด์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำหนดไว้ในสิ่งที่จะต้องศึกษา รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้
  • การสัมภาษณ์เชิงลึก : การสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
  • การวิจัยภาคสนาม : การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาที่เสร็จสิ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มีการจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555-28 ธันวาคม 2555 โดยจัดเก็บ ณ จุดเดินทางออก (Exit point) ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต และด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา

DOWNLOAD : โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ