Multiple choice papers processing using image processing

โดย กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล, สุทินัน พรอนุรักษ์ และ มาโนช ประชา

ปี 2549

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับตรวจประเมินผลเอกสารแบบตัวเลือกด้วยวิธีการประมวลผลภาพ เนื่องจากการประมวลผลเอกสารด้วยการประมวลผลภาพนั้นสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งและขนาดตัวเลือกของเอกสารได้หลากหลายรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตำแหน่งและขนาดตัวเลือกของเอกสารได้หลากหลายรูปแบบ โดยไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพของเครื่อง ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง โดยระบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถขึ้นและประมวลผลเอกสารแบบตัวเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า วิธีที่นำเสนอสำหรับการประมวลเอกสารแบบตัวเลือกนั้น สามารถประมวลผลเอกสารที่มีรูปแบบตัวเลือกแบบวงกลมได้สะดวกและมีความยืดหยุ่นในการประมวลผลมากกว่าเอกสารตัวเลือกในรูปแบบตาราง (ที่มีแนวเส้นสำหรับระบุตำแหน่งสำหรับทำเครื่องหมาย) โดยความเร็วในการประมวลผลเอกสารตัวเลือกแบบวงกลมด้วยอุปกรณ์ระบุในโครงการวิจัย มีความเร็วประมาณ 0.1 วินาทีต่อวงกลม ซึ่งทำให้สามารถประมวลผลเอกสารทั่วไปได้ไม่ต่ำกว่า 1000 ชุดต่อวัน (คำนวณที่เวลา 8 ชั่วโมงทำงานต่อวัน)

Download : การตรวจเอกสารแบบตัวเลือกด้วยการ ประมวลผลภาพ