Survey of the satisfaction of customers at Bung-Thong-Lang district administration organization, ampur Lum-Look-Ga, changwat Pathumthani

โดย นิศากร สิงหเสนี, ธเนศ เรืองณรงค์, อุบลรัตน์ จิลลานนท์, เอื้ออารี เศรษฐวานิช และพิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์

ปี (2549)

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มุ่งศึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในประเด็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการขั้นการให้บริการเจ้าหน้าผู้ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้รับบริการ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาจากประชากรตัวอย่าง 250 ราย ที่มารับบริการโดยตรงจากหน่วยงานย่อยขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 สิงหาคม 2549 แล้วนำไปประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS for Windows…

Download : การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี