Customers’ satisfaction towards services and small hotels

โดย วัฒนา ทนงค์แผง และศิราวุฒิ ยศทนนท์

ปี 2550

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ ผู้ใช้บริการที่มีความพึงพอใจต่อปัจจัยทางกายภาพของสถานบริการโรงแรมที่พักขนาดเล็ก มีความพึงพอใจเช่นใดในเรื่องคุณภาพการให้บริการของพนักงาน เครื่อง อุปกรณ์ สถานที่ ทำเลที่ตั้ง และราคาค่าบริการ ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำวิจัยไปเป็นข้อมูลในการป้องกัน พัฒนา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจสถานบริการโรงแรมที่พักขนาดเล็ก โดยใช้แบบสอบถามทำการเก็บข้อมูลในเขตอำเภอต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี…

Download : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสถานบริการโรงแรมที่พักขนาดเล็ก