Desirable characteristics of hospitality, tourism, and English for international communications students according to enterprises’ viewpoints

โดย สายฝน บูชา และคณะผู้วิจัย

ปี 2550

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกษเพื่อการสื่อสารสากลที่พึงประสงค์ตามทัศนะของสถานประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสากลตามทัศนะของสถานประกอบการ ในด้านบุคลิกภาพ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านทัศนคติต่ออาชีพ ด้านคุณธรรมและด้านความรู้ความเข้าใจทางระเบียบวัฒนธรรม และทำการเปรียบเทียบ รวมทั้งหาเพื่อแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ประชากรที่เป็น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ สถานประกอบการที่นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพ่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เคยฝึกหรือกำลงฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 40 แห่ง รวมทั้งสิ้น 120 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามจำนวนของสถานประกอบการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม จำนวน 3 ตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทาง สถิติ SPSS/windows (Statistieal package for the social sciences/for windows)…

Download : คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลที่พึงประสงค์ตามทัศนะของสถานประกอบการ