Rolling cane juice machine

โดย สมชัย เข็มเจริญ และประจักษ์ อ่างบุญตา

ปี 2548

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาเครื่องคั้นน้ำอ้อยพร้อมดื่ม เป็นเครื่องที่รวมเอาหลักการในการปัดเปลือนอ้อยและหีบอ้อยมาประกอบเป็นเครื่องเดียวกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการผลิตน้ำอ้อยจากกระบวนการที่มีอยู่เดิม

การดำเนินการพัฒนาเครื่องคั้นน้ำอ้อยพร้อมดื่ม สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชุด การทำงาน คือ 1.ชุดปัดเปลือกอ้อย 2.ชุดคั้นน้ำอ้อย การทำงานทั้งสองชุดนี้จะทำงานต่อเนื่องกันตามระบบที่วางไว้ โดยเริ่มจากการศึกษาเกี่ยวกับเพลา มอเดอร์ สายพาน ทางคณะผู้วิจัยได้ศึกาความเป้นไปได้ในการออกแบบชุดปัดเปลือกอ้อยโดยใช้วัสดุที่มีขายตามท้องตลาด และทำการสร้างชุดปัดเปลือกอ้อยแล้วนำมาประกอบเข้ากับชุดคั้นน้ำอ้อย และทำการทดสอบการทำงานของเครื่องตลอดจนการปรับปรุงและแก้ไขเพื่อนำเครื่องไปใช้งานได้ต่อไป…

Download : เครื่องคั้นน้ำอ้อยสด