Miller utility machine

โดย สญชัย เข็มเจริญ และประจักษ์ อ่างบุญตา

ปี 2548

บทคัดย่อ

เครื่องสีและโม่เมล็ดพืชอเนกประสงค์ เป็นเครื่องจักรแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาจากเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดสะเดา อีกทั้งยังต้องการให้เครื่องสีอเนกประสงค์ที่สามารถนำมาใช้งานได้กับเมล็ดพืชหลายๆ ชนิด ในอัตราการผลิตที่เหมาะสม

วิธีการดำเนินงานในการจัดทำโครงการได้แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้ คือ ขั้นตอนการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สรุปปัญหาของเครื่องกะเทาะเมล็ดสะเดา การออกแบบเครื่องสีอเนกประสงค์การศึกษาวัสดุที่เหมาะสม การสร้างเครื่องสีอเนกประสงค์ สรุปผลการศึกษาเครื่องสีอเนกประสงค์ ในขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน ในขั้นตอนการทดลองสรุปผลการศึกษาเครื่องสีอเนกประสงค์ได้ทำการศึกษาหาความเร็วรอบที่เหมาะสมต่อการสี 3 ลักษณะ คือ หน้าจานแบบเรียบทั้ง 2 ด้าน หน้าจานแบบเว้าและนูนรับกัน และหน้าจานแบบเว้าและเรียบคู่กัน นอกจากนี้ยังศึกษาการสีเมล็ดถั่ว 3 ชนิด คือ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ำหนักระหว่างการสี อัตราการผลิตและประสิทธิภาพของเครื่องสีอเนกประสงค์ด้วย…

Download : เครื่องสีและโม่เมล็ดพืชอเนกประสงค์