Awareness of asean economic community effects on loei accountants

โดย ทัศนีย์วรรณ ภูผ่าน

ปี 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงความพร้อมและการตระหนักถึงผลกระทบของ ประชาคมอาเซียนต่อต่อผู้จัดทำบัญชีในจังหวัดเลย โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้จัดทำบัญชีในจังหวัดเลย จำนวน 307 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ สมมตฐานด้วยสถิติ Independent Samples t-test, One – way ANOVA (F-test), Least Significant Difference : LSD และ Pearson Product Moment Correlation Coefficient ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุต่ำกว่า 30 ปี ระดับ การศึกษาปริญญาตรี ประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชี 6-10 ปี ตำแหน่งงานในปัจจุบัน คือ พนักงาน ทำบัญชี

จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน รายได้ ต่อเดือน และตำแหน่งงานไม่มีผลต่อความพร้อมในการเข้าสู่อาเซียน ในส่วนของการตระหนัก ถึง ผลกระทบในการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน พบว่า อายุมีผลต่อการตระหนัก ถึงผลกระทบทุกด้านได้แก่ ด้านภาษา ด้านแรงงาน และด้านกฎหมายทางบัญชี ส่วนประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชีมีผลต่อ การตระหนัก ถึงผลกระทบในด้านภาษาและแรงงาน ความพร้อมในการเข้า สู่ประชาคมอาเซียนมี ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตระหนักถึงผลกระทบของประชาคมอาเซียนในด้านภาษาและ ด้านแรงงาน อย่างมีนัยสัมคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05

Download : Awareness of asean economic community effects on loei accountants