Preparation of polystyrene particlcs by reversible chain transfer catalyzed polymerization in emulsion polymerization

โดย ธวัชชัย  บุญชูวงศ์

ปี 2555

ในงานวิจัยนี้ ได้ศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคพอลิ(เมทาคริลิคแอซิด-บล็อก-สไตรีน) ในระดับนาโนเมตร ด้วยกลไกรีเวอร์สซิเบิล เชน ทรานสเฟอร์ แคตตาลิสในกระบวนการสังเคราะห์แบบอิมัลชัน (emulsion RTCP) ที่ไม่ใช้สารลดแรงตึงผิว โดยทำการเตรียมสารโยกย้ายสายโซ่มหภาคของพอลิเมทาคริลิค แอซิด-ไอโอไดด์ ด้วยการสังเคราะห์แบบสารละลาย จากนั้นนำไปใช้เตรียมอนุภาคพอลิ(เมทาคริลิคแอซิด-บล็อก-สไตรีน) โดยอาศัยการประกอบตัวเองของสายโซ่พอลิเมอร์ที่มีพอลิ- เมทาคริลิคแอซิด-ไอโอไดด์ ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวควบคุมการกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุลและป้องกันการรวมตัวของอนุภาคพอลิเมอร์ในระหว่างการสังเคราะห์…

Download : Preparation of polystyrene particlcs by reversible chain transfer catalyzed polymerization in emulsion polymerization