Evaluation of damages and deteriorations of residential RC buildings in community area

โดย: บัญญัติ วารินทร์ใหล

ปี: 2554

การศึกษานี้เป็นการประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพของอาคารที่พักอาศัยประเภท อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตชุมชน โดยทำการตรวจสอบพินิจ ทดสอบและประเมินค่า กำลังอัด วัดระยะหุ้มเหล็ก วัดระยะความหนาปูนฉาบในกรณีที่มีชั้นปูนฉาบ เจาะเก็บตัวอย่างเพื่อ ทดสอบระยะคาร์บอเนชั่นของโครงสร้างอาคารตัวอย่างในโครงการที่พักอาศัยทั้งหมด 9โครงการ นำ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักสถิติหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเสี่ยงการเกิดสนิมของเหล็ก เสริมเนื่องจากความลึกคาร์บอเนชั่นกับอายุของโครงสร้างซึ่งมีการแปรผันตามอายุของโครงสร้าง ตลอดจนการเปรียบเทียบมาตรฐานการออกแบบความคงทนสำหรับโครงสร้างที่เผชิญคาร์บอเนชั่น กับการเกิดคาร์บอเนชั่นของโครงสร้างที่ก่อสร้างจริงในสภาวะต่างๆกัน ผลการศึกษาสามารถอธิบาย ได้ดังนี้

การตรวจสอบพินิจของโครงสร้างที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จ ปัญหาที่พบมากที่สุด คือปัญหาการรั่วซึมของน้ำที่บริเวณรอยต่อของโครงสร้าง นอกจากนี้ยังพบปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการ เสื่อมสภาพจากปฏิกิริยาของไพไรต์ ในขณะที่โครงสร้างที่ก่อสร้างด้วยระบบหล่อในที่ ปัญหาที่พบ มากสุดคือการแตกร้าวของโครงสร้าง การหลุดร่อนของชั้นปูนฉาบ และการเกิดสนิมในบางส่วนของ โครงสร้างซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนคือในโครงการเคหะชุมชนคลองเตยส่วนที่ 1 และ 2 ในขณะที่ปัญหา การรั่วซึมของน้ำในโครงสร้างนั้นจะมีอยู่บ้างแต่ระดับความรุนแรงจะน้อยกว่าปัญหาการรั่วซึมของน้ำ ที่พบในกรณีของอาคารที่ก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จ…

Download: การประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพของอาคารที่พักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็กใน เขตชุมชน