Factors affecting purchasing behavior of electronics industries for imported boilers

โดย ประภาพร สุขเกษม

ปี 2555

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระในครั้งนมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลและองค์กรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องทำความสะอาดท่อ Boiler จากต่างประเทศของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ได้จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 150 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหาผลความแตกต่างแบบรายคู่ โดยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffe) และทดสอบความสัมพันธ์ด้วยสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)

ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคลและองค์กร ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องมือทำความสะอาดท่อ Boiler จากต่างประเทศของโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ระดับการศึกษาอายุการทำงาน และช่วงระยะเวลาบำรุงรักษา ที่ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องทำความสะอาดท่อ Boiler จากต่างประเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและสภาพแวดล้อมภายนอก ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องทำความสะอาดท่อ Boiler จากต่างประเทศของโรงงานอุตสาหกรรมพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย และปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องทำความสะอาดท่อ Boiler จากต่างประเทศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Download : Factors affecting purchasing behavior of electronics industries for imported boilers