Relation of security factors to decision making in insurance against loss: case study of Pathumthani provice

โดย เฉียบชนก นาสัก

ปี 2554

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความมั่นคงที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจทำประกันวินาศภัย ในเขตจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติมหาอุทกภัย จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าไค-สแควร์ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพสมรส มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนหรือรับจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท และมีระดับต้องการความมั่นคงของมนุษย์ทุก ๆ ด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย ความมั่นคงของมนุษย์ในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือด้านความมั่นคงส่วนบุคล ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพ และด้านชุมชนตามลำดับปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจทำประกันวินาศภัยทั้งหมด 4 ด้านได้แก่อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนปัจจัยด้านความมั่นคงของมนุษย์ประกอบด้วย ด้านความมั่นคงส่วนบุคคล ด้านที่อยู่อาศัย และด้านสิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจทำประกันวินาศภัย ยกเว้นด้านสุขภาพ และด้านชุมชนที่ไม่มีความสัมพันธ์

Download : Relation of security factors to decision making in insurance against loss: case study of Pathumthani provice