Factors in work operation having connection with employees’ stress, case study: Bangkok glass co.,ltd

โดย ญาณิภา จันทร์บำรุง

ปี 2555

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างจานวน 210 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมานใช้ สถิติ Independent Samples t-test กับกลุ่มตัวอย่างที่มี 2 กลุ่ม One-way ANOVA กับกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป และ Pearson Correlation ใช้ทดสอบความสัมพันธ์

ผลการวิจัย พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด เป็นเพศหญิงอายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่าแต่ไม่เกิน 3 ปี ตำแหน่งงานพนักงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้าจัดส่งและควบคุมวัสดุ รายได้ต่อเดือน 15,001-20,000 บาท สาหรับปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านลักษณะงาน ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน และด้านสัมพันธภาพกับหัวหน้างาน ระดับปฏิบัติงานที่พนักงานได้รับอยู่ในระดับมากและพนักงานมีความเครียดอยู่ในระดับน้อย โดยเพศหญิงมีความเครียดมากกว่าเพศชายผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาตำแหน่งงาน ฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ ที่แตกต่างกันมีความเครียดของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงาน ด้านบทบาทในการทำงาน และด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์กับความเครียดของพนักงาน ด้านจิตใจ ด้านร่างกาย ด้านพฤติกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Download : Factors in work operation having connection with employees\’ stress, case study: bangkok glass co.,ltd