Properties of tablet pcs affecting the process of purchasing decision of undergraduate students in Pathumthani Provice

โดย มนัสสวี นกแก้ว

ปี 2555

บทคัดย่อ

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดปทุมธานี โดยการใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ที่มีประสบการณ์ในการซื้อแท็บเล็ต พีซี จำนวน 400 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ ได้แก่ค่าความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบเชิงอนุมานใช้ การทดสอบค่าทีแบบอิสระ(Independent Sample t-test) ใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่มีสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ใช้ทดสอบกลุ่มตัวอย่างที่มีมากกว่าสองกลุ่ม การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ใช้ทดสอบความสัมพันธ์

ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 ปี ไม่เกิน 22 ปี ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระดับชั้นปีที่ 3 มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ10,000 บาท โดยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับปัจจัยทางด้านคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด้าน

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ข้อมูลประชากรศาสตร์ ยกเว้นเพศ มีกระบวนการตัดสินใจซื้อแท็บเล็ต พีซี ที่แตกต่างกัน เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า อายุ สถาบันที่ศึกษา ระดับชั้นปีที่ศึกษา และรายได้ที่ได้รับต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านพฤติกรรมการซื้อ(ยี่ห้อที่ซื้อ และสถานที่ซื้อ) ส่วนคุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี มีความสัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

Download : Properties of tablet pcs affecting the process of purchasing decision of undergraduate students in Pathumthani Provice