Optimal placement and sizing of distributed generation system using particle swarm optimization

โดย วีระชัย พ่วงพรพิทักษ์

ปี 2555

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการวิเคราะห์หาตำแหน่งและขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายที่เหมาะสมในระบบจำหน่ายโดยใช้วิธีกลุ่มอนุภาค การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายเข้าไปในระบบจำหน่ายเพื่อต้องการชดเชยกำลังไฟฟ้าและปรับปรุงเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้า เพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือได้ดียิ่งขึ้น

การวิเคราะห์อาศัยแบบจำลองของระบบจำหน่ายแบบเรเดียล 26 50 และ 59 บัสซึ่งดัดแปลงมาจากส่วนหนึ่งในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้ฐานกำลังไฟฟ้าเท่ากับ 10 เมกกะโวลต์แอมแปร์ และฐานแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 12.66 กิโลโวลต์ การคำนวณของไหลของกำลังใช้การคำนาณกระแสแบบย้อนกลับและการคำนวณแรงดันแบบไปข้างหน้าและใช้เทคนิคการหาตำแหน่งที่เหมาะสมโดยวิธีกลุ่มอนุภาค ภายใต้เงื่อนไขเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าของระบบไฟฟ้ากำลังที่สภาวะโหลดคงที่

ผลการจำลองพบว่าระบบจำหน่ายแบบเรเดียล 26 บัส เมื่อติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายขนาด 6.95 เมกกะวัตต์ เข้าไปที่บัส 14 พบว่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบลดลงร้อยละ 60.96 สำหรับระบบที่สองระบบจำหน่ายแบบเรเดียล 50 บัส เมือติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายขนาด 9.10 เมกกะวัตต์ เข้าไปที่บัส 34 พบว่า กำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบลดลงร้อยละ 68.28 สุดท้ายระบบจำหน่ายแบบเรเดียล 59 บัส เมื่อติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจายขนาด 8.99 เมกกะวัตต์ เข้าไปที่บัส 18 พบว่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบลดลงร้อยละ 65.74 วิทยานิพนธ์นี้แสดงให้เห็นว่าการหาตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสามของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระจาย ด้วยวิธีการเคลื่อนตัวของอนุภาคที่เหมาะสมทีสุดทำให้กำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในระบบจำหน่ายลดลง และเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และพัฒนาเสถียรภาพด้านอื่นๆ ของระบบไฟฟ้าสำหรับการเพิ่มคุณภาพกำลังไฟฟ้าในระบบให้ดีขึ้น

Download : Optimal placement and sizing of distributed generation system using particle swarm optimization