Practice games for simple number addition and subtraction for prathomsuksa 1 students

โดย ศักรินทร์ หมื่นนรินทร์

ปี 2555

บทคัดย่อ

การวิจัยเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเกมฝึกทักษะการบวกและการลบตัวเลข อย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ด้วยเกมฝึกทักษะการบวกและการลบตัวเลขอย่างง่าย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมฝึกทักษะการบวกและการลบตัวเลขอย่างง่าย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) จานวน 30 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling)

ผลการวิจัยพบว่า 1) เกมฝึกทักษะการบวกและการลบเลขอย่างง่าย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.86/84.50 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 80/80 2) นักเรียนมีผลการทดสอบหลังการทดลองใช้เกมฝึกทักษะการบวกและการลบเลขอย่างง่าย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนการทดลองใช้เกมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมฝึกทักษะการบวก และการลบตัวเลขอย่างง่ายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมาก

Download : Practice games for simple number addition and subtraction for prathomsuksa 1 students