Engineering Education  Management in Order to Upgrade The Quality of Engineers

โดย อนันต์ วงศ์กระจ่าง

ปี 2548

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 3, ฉบับที่ 6 (ก.ค. – ธ.ค. 2548), หน้า 1-8

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนการสอน ในการผลิตบัณฑิตวิศวกรรมนั้น จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเองมากขึ้นจากสื่อหลายๆ ทางที่มีอยู่ ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อมากมายให้เรียนรู้ได้ สิ่งที่สำคัญการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงจะช่วยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้มากกว่า ได้ค้นพบสิ่งใหม่ปัญหาใหม่ หรือทฤษฏีใหม่ ซึ่งนำไปสู่การคิดค้นและการศึกษาวิจัยต่อไปได้อีก สถาบันการศึกษาที่ผลิตวิศวกรในปัจจุบันจะต้องพัฒนาผู้เรียนด้านการเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ และการวิจัยมากขึ้นรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้น และให้สามารถนำไปใช้ได้ทันที ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาต่อไปนี้ควรได้รับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้วิศวกรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เข้าศึกษา ปรับปรุงวิธีการสอน วิธีการเรียนของเรียน การวัดและประเมินผลกระบวนการเรียน และตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิตวิศวกรรม ตลอดจนควรมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

Download : การจัดการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพของวิศวกร