A Study of Using Geotextiles for Maintenance of Ways

โดย เผ่าพงศ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี และ ประชุม คำพุฒ

ปี 2548

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 3, ฉบับที่ 6 (ก.ค. – ธ.ค. 2548), หน้า 19-28

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำแผ่นใยสังเคราะห์มาใช้แก้ปัญหาในงานดินและงานซ่อมแซมถนน โดยได้ทำการออกสำรวจเก็บข้อมูลจาดสถานที่จริง และจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายภายในประเทศ ทำให้ทรายถึงชนิดของแผ่นใยสังเคราะห์ที่เหมาะสมสำหรับสำหรับการใช้งาน และพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับผิวถนนและโครงสร้างพื้นถนนมีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน จึงได้ทำการจำแนกลักษณะของปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยใช้แผ่นใยสังเคราะห์เข้ามาช่วยแก้ปัญหา ซึ่งสามารถใช้งานได้ดีและเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง

Download : การศึกษาการใช้แผ่นใยสังเคราะห์ในงานซ่อมแซมถนน