A Study of Construction Planning and Scheduling Using Software

โดย อนน จันทร์เสม, ถาวร ธีรเวชญาณ, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ

ปี 2554

บทคัดย่อ

การวางแผลงานและการจัดทำกำหนดการก่อสร้างให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างแต่ละโครงการนั้นผู้วางแผนควรต้องกำหนดแผนการก่อสร้างให้สอดคล้องกับจำนวนทรัพยากรที่มี ลำดับงานที่ปฏิบัติให้ตรงกับรูปแบบและรายการตามสัญญาจาง ในปัจจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้งานดังกล่าวรวดเร็วขึ้นได้ บทความนี้นำเสนอการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโครงการก่อสร้างกรณีศึกษา ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหาและอุปสรรคสำคัญที่พบในการใช้งานจริง ประกอบกับความคิดเห็นที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ ผู้ใช้งานโปรแกรมอีก 2 ท่าน ผลที่ได้รับปรากฏว่าปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญ คือ การปรับตั้งวันในปฏิทิน การกำหนดงายย่อยในหมวดงานหลัก การป้อนมูลค่างาน การนำเสนอแผนงานเปรียบเทียบแผนในลักษณะ S-Curve และการเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรมประเภทตารางคำนวณ

To achieve construction planning and scheduling goal for every construction project, scheduler should do planning according to available resources and work sequences with contract arrangement. Nowadays, computer software is used to assist the work to be faster. This paper presents using of scheduling software in a demonstrated construction project. Researcher collected data of problems and obstacles form the real software use. The data collection was combined with opinion from two practical construction schedulers using in depth interview. The result revealed that important problems of software using were calendar setting, subtask setting, cost inputting, s-curve progress comparison, and data linkage with spreadsheet software

Download : A Study of Construction Planning and Scheduling Using Software