Study and design of sewing machine for handicap users

โดย ธีระพงษ์ ไชยเฉลิมวงศ์ และกฤษณ์ พุ่มเฟือง

ปี 2550

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 5, ฉบับที่ 10 (ก.ค. – ธ.ค. 2550), หน้า 43-50

บทคัดย่อ

โดยทั่วไปโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะไม่ค่อยจ้างคนพิการทำงาน เนื่องจากขาดสภาพคล่องในการทำงาน และไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เอื้ออำนวยต่อคนพิการที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ซึ่งคนพิการส่วนใหญ่พี่พบจะเป็นคนพิการทางด้านขา เช่น โปลิโอ ขาลีบ ขาขาด คณะผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดและสร้างอุปกรณ์ช่วยสำหรับจักรเย็บผ้าเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการขึ้น เพื่อให้มีความเหมาะสมตามลักษณะความพิการและทำให้คนพิการสามารถทำงานได้สะดวกมากขึ้น มีรายได้หาเลี้ยงชีพได้เหมือนคนปกติ ลักษณะของจักรเย็บผ้าเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการ ที่จัดทำขึ้นนั้นจะมีกลไกการทำงานอยู่ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ การใช้มือและการใช้ท่อนขาในการออกแรงเย็บเพื่อที่จะให้จักรเย็บผ้าทำงานได้

จากการทดลองปฏิบัติงานและทดลองใช้จักรเย็บผ้าเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการภายในแผนกเย็บเสื้อผ้าศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง ผลปรากฏว่าอุปกรณ์ทั้งสองรูปแบบ คือชุดการใช้ท่อนขา และใช้มือในการออกแรงเย็บตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ คือสามารถใช้เย็บผ้าได้จริงและหยุดการเดินของเข้มได้ทันทีเมื่อต้องการหยุดจักร โดยไม่ต้องออกแรงมาก ในการกดคันบังคับทั้งใช้ท่อนขาและมือในการช่วยเย็บและมีที่วางเท้าที่เหมาะสมกับคนพิการที่ขาขาด สำหรับประโยชน์ทีได้รับจากการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยเย็บผ้าจักรเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการนี้ จะทำให้คนพิการสามารถทำงานหาเลี้ยงชีพมีงานทำและมีรายได้โดยไม่คิดว่าตนเองไร้ความสามารถ หากสังคมยังเปิดโอกาสให้กับพวกเขาเหล่านั้น

จากแบบสอถามความสามารถในการใช้การเย็บผ้าเข็มเดี่ยวอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการโดยประเมินจากแบบสอบถามที่เป็นเพศชายจำนวน 10 คน เพศหญิง 5 คน รวมจำนวน 15 ชุดพบว่า

  • ในด้านการใช้จักรเย็บผ้า อยู่ในระดับ 5 พึงพอใจอย่างยิ่ง/มากที่สุด 53.33%ระดับ 4 พึงพอใจ/ปานกลาง 6.67%
  • ความพึงพอใจของปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ 5 พึงพอใจอย่าง/มากที่สุด 5.67%
  • ระดับ 4 พึงพอใจมาก/มาก 41.33% และระดับ 3 พึงพอใจ/ปานกลาง 8.00%

 

Download : การศึกษาออกแบบจักรอุตสาหกรรมสำหรับคนพิการ