Online training manaagement system and seminar room reservation for ARIT

โดย บุณยวิตร ศรีเชื้อ, รีพีพงษ์ ไผทวรรณกุล และ ณภัทร ท่าพิมาย

ปี 2554

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็น ระบบการจัดการอบรมและจองห้องสัมมนาออนไลน์ในรูปของ เว็บแอพพลิเคชั่น โดยรองรับการทำงานในลักษณะออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการอบรมและจองห้องสัมมนา   ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทำหลักสูตรและการออกใบประกาศนียบัตร ทำให้มีความปลอดภัยในการเก็บและสำรองข้อมูลได้ง่าย   เพราะเนื่องจากการจัดเก็บที่ไม่เป็นระบบอาจเกิดการสูญหายของข้อมูลต่างๆ ทำให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้และข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อน   ดังนั้นเพื่อให้โครงงานนี้สามารถแก้ไขปัญหาที่ต้องการได้ จึงได้ออกแบบและจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจัดการอบรมและจองห้องสัมมนาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกมากขึ้น

Download : Online training manaagement system and seminar room reservation for ARIT