Study on suitable yeast strain to be used as starter for toddy palm cake (ka-numtal) production

โดย จิราพร จ้อยรุ่ง…[และคนอื่นๆ]

ปี 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นกล้าเชื้อในการผลิตขนมตาล  ได้ทำการคัดแยกยีสต์จากเนื้อตาลสุกได้ทั้งหมด 10 ไอโซเลท  การคัดเลือกยีสต์เบื้องต้นโดยทดสอบความสามารถในการหมักสารประกอบคาร์บอนพบว่ามีเพียง 5 ไอโซเลท คือ ไอโซเลท  Y4, Y6, Y8, Y9  และ Y10 ที่สามารถหมักสารประกอบคาร์บอนได้ดีโดยสามารถสร้างก๊าซได้เร็ว นำทั้ง 5 ไอโซเลท และยีสต์ขนมปัง  มาผลิตกล้าเชื้อเหลวสำหรับผลิตขนมตาล เพื่อคัดเลือกยีสต์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตขนมตาล  พบว่าการใช้กล้าเชื้อเหลวของยีสต์ไอโซเลท Y6 ปริมาณร้อยละ 2 มีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะใช้เป็นกล้าเชื้อเหลวในการผลิตขนมตาล เนื่องจากผลิตภัณฑ์ขนมตาลที่ได้จะมีค่าความขึ้นฟูสูงและมีลักษณะเนื้อสัมผัสนุ่มมากที่สุด  การระบุสายพันธุ์ยีสต์ไอโซเลท Y6 โดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและชีวเคมี พบว่าเชื้อยีสต์ไอโซเลทดังกล่าว มีความใกล้เคียงกับ Hanseniaspora sp.

Download : Study on suitable yeast strain to be used as starter for toddy palm cake (ka-numtal) production