Cultivation of mushroom (pleurotus ostreatus) on pineapple from the factory of tipcofoods Thailand

โดย จารุภา ศรีนาค…[และคนอื่นๆ]

ปี 2555

บทคัดย่อ

การศึกษาเทคนิคการปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดสกุล Pleurotus sp. โดยวิธีโมโน-โมโน(Mono-Mono Crossing) ระหว่างเห็ดนางรม(Pleurotus ostreatus(Jacq:Fr)Kummer) และเห็ดนางฟ้าภูฐาน (Pleurotus sajorcaju(Fr.)Singer) พบลูกผสมที่ได้จากการทดลอง 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ C3, สายพันธุ์ C4, สายพันธุ์ C5, และสายพันธุ์ C6 โดยสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีที่สุดและมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาเป็นที่ต้องการของตลาด คือลูกผสมสายพันธุ์ C3 มีลักษณะเด่นคือ มีขอบหมวกเห็ดหยัก ผิวของหมวกเห็ดมีขนละเอียดสีขาวปกคลุมคล้ายขนกามะหยี่ เนื้อหมวกมีสีตาลขอบขาว ขอบของครีบไม่เรียบ มีจานวนดอกเห็ด 3-6 ดอกต่อการออกหนึ่งครั้ง และให้น้าหนักดอกเห็ดสดสูงถึง 50 กรัมต่อการเก็บหนึ่งครั้ง สายพันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะเด่นรองลงมาได้แก่ลูกผสมสายพันธุ์ C5 สายพันธุ์ C6 และสายพันธุ์ C4 ตามลาดับ

Download : Cultivation of mushroom (pleurotus ostreatus) on pineapple from the factory of tipcofoods Thailand