Nitrate Accumulation in Green oak

โดย กรรณิกา จ้าเสียง

ปี 2555

บทคัดย่อ

ผักเป็นพืชอาหารที่มีประโยชน์ ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีเนื่องจากผักประกอบด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าแก่ร่างกาย เช่น วิตามิน เกลือแร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิตามินซี และเบต้าโรทีน ป้องกันปัญหาโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง ในการผลิตพืชผัก ธาตุไนโตรเจนจัดเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นแก่การเจริญเติบโตของพืช และเป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ที่สำคัญของพืชหลายชนิด ผักนับว่าเป็นพืชที่มีการสะสมไนเตรทในปริมาณค่อนข้างสูง อาจเนื่องจากผักเป็นพืชที่มีอายุสั้นและหากได้รับปุ๋ยไนโตรเจนในรูปของไนเตรทมากเกินไป เมื่อเก็บเกี่ยวมาบริโภค ผู้บริโภคจะได้รับสารไน-เตรทเข้าสู่ร่างกาย และหากมีการบริโภคมากเกินไปอาจทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ การศึกษาในครั้งนี้ จึงได้ใช้ตัวอย่างผักสลัด (Green oak) จากแหล่งปลูกต่างกันทั้งหมดจำนวน 6 แหล่ง ได้แก่ ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ ปลูกในดิน ดินที่ใส่ปุ๋ยคอก ดินที่ใส่ปุ๋ยเคมี ปลูกในขุยมะพร้าว และจากตลาดไท การวิเคราะห์โดยวิธี Colorimetric ใช้เทคนิค Salicylic เพื่อหาปริมาณไนเตรทที่ตกค้างในผักสลัด พบว่าปริมาณไนเตรทในผักสลัด (Green oak) ที่นำมาจากแหล่งปลูกที่แตกต่างกัน มีปริมาณไนเตรทต่างกันโดยการนำสารสกัดผักสลัดไปวัดการดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 410 nm.ด้วยเครื่อง Spectrophotometer และวิเคราะห์ด้วยวิธีไทเทรตเพื่อหาปริมาณไนโตรเจนในผัก ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าเมื่อนำผักสลัด (Green oak) ที่ปลูกต่างแหล่งกันมาวิเคราะห์ พบว่าผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ มีค่าการดูดกลืนแสงน้อยที่สุด คือ 0.0725 และผักสลัดที่ปลูกในดิน  การดูดกลืนแสงมีค่ามากที่สุด 0.171 และพบว่า ผักสลัดที่ปลูกในดินจะมีปริมาณไนเตรทตกค้างสูงที่สุด คือ 2,880 มก./กก. น้ำหนักสด และผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ มีค่าน้อยที่สุด คือ 910 มก./กก. น้ำหนักสด อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้ ปริมาณไนเตรทที่ได้ทำการศึกษามีค่าไม่เกินมาตรฐานที่ยอมรับได้ ซึ่งปลอดภัยในการนำผักมาบริโภค โดยผู้บริโภคสามารถเลือกผักที่ปลอดภัย

Download : Nitrate Accumulation in Green oak