Loan receiv able system and personal for intelligent development software co.,ltd.

โดย สุธี คำสมุทร, สุพจน์ แสนสิงห์ และ ชาญวิทย์ จันปุ่ม

ปี 2554

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการกล่าวถึงระบบลูกหนี้เงินยืม ของบริษัท อินเทลลิเจนท์ ดีเวล ลอปเมน ซอฟต์แวร์ จำกัด ในรูปแบบระบบสารสนเทศ โดยระบบแบบเดิม ของเจ้าหน้าที่การเงินจะบันทึกอยู่ในรูปของเอกสาร ทำให้เกิดความล่าช้าในการรวบรวมข้อมูล ยากต่อการวิเคราะห์และสรุปผล  ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้การบันทึกข้อมูลลูกหนี้เงินยืม ของเจ้าหน้าที่ในแต่ละหน่วยงาน มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

Download : Loan receiv able system and personal for intelligent development software co.,ltd.