Advertising board management system

โดย ชลัท โพธิรัชต์, นิรันดร์ ไทยอุดมทรัพย์ และ ประพันธ์ศักดิ์ รัตนพิบูลย์มณี

ปี 2555

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไฟวิ่ง โดยมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็น Web Server และใช้สมองกลฝังตัว (Embedded Broad) ในการจัดการข้อมูลก่อนส่งไปยังป้ายไฟวิ่งโดย สามารถที่จะเลือกปรับเปลี่ยนขนาดตัวอักษร เลือกแสดงข้อความที่ต้องการได้ เลือกแสดงกราฟิกได้ หรือ สามารถเลือกแสดงวันและเวลาได้ เป็นต้น

ผลที่ได้จากการออกแบบ คือ ได้สื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไฟวิ่งที่มีความสามารถในการจัดการตัวอักษรกับป้ายไฟวิ่ง ซึ่งจะทำให้ป้ายไฟวิ่งเกิดความน่าสนใจอีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้บริการเผยแพร่ข้อมูล และบริการต่าง ๆได้เป็นอย่างดีและได้รับป้ายไฟวิ่งที่มีความสามารถในการแสดงผลการทำงานเป็นกราฟิกได้อีกด้วย

Download : Advertising board management system