Parking assist system for parking building

โดย ศักดิ์ชัย สกุลวัยเจริญสิน, พิรศักดิ์ สบเหมาะ และ ศุภลัคน์ ทัศนโกวิท

ปี 2555

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีผู้ใช้ยานพาหนะเป็นจำนวนมาก  โดยรถยนต์ก็เป็นยานพาหนะที่มีผู้ใช้มากเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นกัน   จึงต้องมีการสร้างอาคารจอดรถยนต์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับอัตราการเข้าจอดของรถยนต์ที่มีจำนวนมาก   ทำให้การหาที่จอดรถเป็นไปด้วยความยากลำบากและการจราจรภายในอาคารก็มีความติดขัด ระบายรถออกได้ช้า และสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการวนหาที่จอดรถ

การออกแบบโครงงานระบบช่วยแนะนำที่จอดรถในอาคารจอดรถโดยนำเทคโนโลยี RFIDมาประยุกต์ใช้ในการช่วยตรวจสอบก่อนเข้าจอด      โดยสามารถค้นหาข้อมูล  ของผู้ใช้บริการ  และรายงานผลต่างๆของการใช้บริการโดยเรียกดูจากฐานข้อมูลและนำ Proximity Sensor มาประยุกต์ใช้เป็นอุปกรณ์ตรวจจับรถยนต์เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการทราบจำนวนช่องว่างของที่จอดรถยนต์

Download : Parking assist system for parking building