Fix it programs online of Pathumthani technical college

โดย สุระสิทธิ์ พงพันนา และ ไพโรจน์ เกาะทอง

ปี 2555

บทคัดย่อ

เนื่องด้วยในปัจจุบันทางวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีมีการออกพื้นที่เพื่อให้บริการตามโครงการอาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชนและโครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนโดยโครงการทั้งสองนั้นเป็น ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมการขนส่งทางบกโดยเน้นการตรวจ ซ่อม บำรุงรักษา ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่มีการใช้ภายในบ้านเรือน หรือ องค์กรต่างๆ แก่ผู้คนที่อยู่โดยรอบ หรือพื้นที่ใกล้เคียงของวิทยาลัย ซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ และฝึกฝีมือทางด้านการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาได้เป็นอย่างดี ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้คิดโปรแกรมศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนออนไลน์ (Fix It Programs Online) สำหรับวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีขึ้นมาพัฒนาระบบเหล่านี้เพื่อให้การออกพื้นที่แต่ละครั้งมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้ประโยชน์ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นต่อตัวผู้มารับบริการ หรือตัวผู้ให้บริการเองก็ตาม ก็คือตัวโปรแกรมที่จัดทำขึ้นนี้จะสามารถทำงานในรูปแบบโปรแกรมบนเว็บไซต์ คือจะมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่มีการสมัครของผู้ที่จะเข้ารับบริการซึ่งสามารถที4จะสมัครได้ด้วยตัวเอง ตัวโปรแกรมก็จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆของผู้ที4จะขอรับบริการ เช่นอุปกรณ์ หรือเครื่องยนต์ที่ต้องการซ่อม จำนวน สถานที่ที่ต้องการให้ทางวิทยาลัยออกพื้นที่และเก็บข้อมูลหลังจากการเข้ารับบริการ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลในส่วนต่างเพื่อนำมาวิเคราะห์และเก็บเป็นสถิติของแต่ละครั้งในการออกพื้นที่ให้บริการซึ่งสามารถที่จะสั่งออกมาเป็นเอกสารเพื่อเข้าในรูปแบบเล่ม หรือเป็นข้อมูลแบบอื่นได้ด้วย

Download : Fix it programs online of Pathumthani technical college