Wireless eletrical appliancer control system via web browser

โดย ประธาน เนียมน้อย, จิตติ คงแก้ว และ จตุรงค์ มะโนปลี้ม

ปี 2555

บทคัดย่อ

โครงงานระบบควบคุมไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและออกแบบการควบคุมการเปิด-ปิดของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกต่อการดำรงชีวิตโดยผู้จัดทำได้ออกแบบการจำลองเครื่องใช้ไฟฟ้าในรูปแบบของหลอดไฟ 3 สถานี  สถานีล่ะ 8 อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  ซึ่งสามารถควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าการแจ้งสถานะการทำงานตั้งเวลาในการควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าผ่านทาง Web Page

ระบบควบคุมไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ นี้มีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วนคือ ส่วนของ Hardware และส่วนของ Software โดยส่วนของ Hardware จะใช้ ARM9 เป็นส่วนควบคุมการทำงานของ แบบจำลองเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรับคำสั่งในการควบคุมการทำงานมาจาก Access Point ผ่านมายัง Wireless  USB ส่วน Software จะใช้ภาษาระดับสูงในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์  โดยตัวโปรแกรมจะเก็บไว้ที่ Server

หลักการทำงานโดยรวมของระบบควบคุมไฟฟ้าไร้สายผ่านเว็บบราวเซอร์ คือ เมื่อผู้ใช้จะทำการเข้าใช้ระบบ ระบบจะมีส่วนรักษาความปลอดภัยของระบบโดยให้ทำการ Login เมื่อ Login เสร็จเรียบร้อยจะเข้าสู่หน้าเว็บเพจที่ใช้ในการควบคุมระบบไฟฟ้า   ซึ่งการควบคุมการทำงานจะรับข้อมูลจาก ผู้ใช้ระบบควบคุมผ่านหน้าเว็บเพจ  เมื่อรับข้อมูลแล้วระบบจะส่งคำสั่งข้อมูลให้กับ Access Point เพื่อทำการส่งคำสั่งข้อมูลผ่านไปยังตัวรับสัญญาณ  Wireless  USB แล้วก็จะทำการส่งคำสั่งข้อมูลผ่านไปยัง ARM9 เพื่อควบคุมการทำงานของ Relay ที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สามารถเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้าการแจ้งสถานะการทำงานและกราฟแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้าระบบจะส่งข้อมูลกลับมาแสดงผ่านหน้า Web Page

Download : Wireless eletrical appliancer control system via web browser