Simulation system parking with image processing

โดย กรกิจ กุมารบุตร, กฤตณู ปัญญาราษฎร์ และ ขจรศักดิ์ กาญจนบุรางกูร

ปี 2555

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์เล่มนี้จัดทำขึ้น เพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในเรื่องของวิธีการและ Algorithm ในการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ โดยใช้ทฤษฎีการประมวลผลภาพ ซึ่งมีมากมายและหลายหลายผลงาน ซึ่งสามารถนำมาปรับและประยุกต์ให้มุ่งเน้นไปในทิศทางของกระบวนการการทำงานที่ตรงตามความต้องการของผู้จัดทำ

โครงงานนี้จึงได้มีการนำวิธีการประมวลผลภาพ เข้ามาผนวกกับ Algorithm ในการตรวจสอบ ทำการสร้างเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบป้ายทะเบียนรถยนต์ ซึ่งมีกระบวนการรู้จำและตัดแบ่งตัวอักษร มีส่วนฐานข้อมูลและส่วนแสดงผลสำหรับผู้ใช้งาน ซึ่งระบบได้ถูกพัฒนาให้ใช้กับการเข้าและออกสถานที่จอดรถยนต์ โดยจัดทำเป็นแบบระบบจำลอง เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวคิดในการพัฒนาที่เป็นจริง

Download : Simulation system parking with image processing