Engineering cooperative education information system

โดย นริศร์ เจียรศิลปดำรง, พุฒมาศ กลิ่นขจร และ วรลักษณ์ แซ่อั๊ง

ปี 2555

บทคัดย่อ

เนื่องจากระบบสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีการดำเนินงานทางด้านสหกิจศึกษาในรูปแบบของการกรอกข้อมูลลงบนเอกสารโดยตรง โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นผู้รวบรวมเอกสารทั้งหมดมาเก็บไว้ในแฟ้มจัดเรียงเอกสาร และนำเอกสารบางส่วนไปกรอกข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง ในการติดตามข่าวสารของบริษัทที่เสนองานมาให้นักศึกษา หรือข่าวสารอื่นๆที่เป็นประโยชน์ ยังคงเกิดความล่าช้า เนื่องจากนักศึกษาจะต้องไปติดตาม สอบถามข่าวสารต่างๆ จากสหกิจศึกษาโดยตรงเท่านั้น หรืออาจดูจากประกาศที่ติดไว้ตามบอร์ด ซึ่งไม่ได้เป็นจุดสนใจหรือเห็นได้ชัดเจน จึงทำให้นักศึกษาจำนวนไม่น้อยพลาดโอกาสในการเลือกสถานประกอบการที่จะออกสหกิจศึกษา ส่วนอีกนัยหนึ่งก็คือการเก็บเอกสาร การกรอกข้อมูล การรวบรวมเอกสารยังเป็นการทำงานด้วยการกรอกและรวบรวมโดยเจ้าหน้าที่ ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวาย บางครั้งเอกสารเกิดการสูญหายระหว่างการนำส่ง การตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารทำได้ช้า ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่และตัวนักศึกษาอีกด้วย

ในการสร้างเว็บไซต์ระบบสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ใช้ภาษาซีชาร์ป (C#) ASP.NET และ Microsoft Visual Studio 2010 ในการพัฒนาเว็บไซต์ ส่วนการสร้างและการจัดการระบบฐานข้อมูลจะใช้ Microsoft SQL Server 2008 R2 เรายังใช้ CSS Ajax jQuery ในส่วนของความสวยงามอีกด้วย  และจะมีในส่วนของการพิมพ์เอกสารจะใช้ iTextSharp ซึ่งเป็น open source เราใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลไปยัง PDF

เว็บไซต์ระบบสหกิจศึกษาสามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยจะเข้าใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ สำหรับการใช้งานเว็บไซต์จะแบ่งผู้ใช้งานเป็น4 ระดับ คือ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษา การใช้งานระบบสหกิจศึกษาบนเว็บไซต์แต่ละผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานได้แตกต่างกันไปตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานที่ได้กำหนดไว้โดยระบบ

Download : Engineering cooperative education information system