Hexapod survey robot

โดย สาคร สว่างอารมณ์, อนาวิล วาฤทธิ์ และ เกริกเกียรติ สุขเนาว์

ปี 2555

บทคัดย่อ

โครงงานหุ่นยนต์สำรวจ 6 ขา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและออกแบบหุ่นยนต์ ที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ในบริเวณที่มีความเสี่ยง หรือเข้าถึงได้ยาก โดยผู้จัดทำได้ออกแบบวงจรควบคุมหุ่นยนต์สำรวจ 6 ขา ซึ่งสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการกดปุ่ม จากแป้นพิมพ์ เพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์สำรวจ 6 ขา ผ่านทาง Web browser

หุ่นยนต์สำรวจ 6 ขา นี้มีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วน คือ ส่วนของ Hardware และส่วนของ Software โดยส่วน Hardware ใช้ Microcontroller เป็นส่วนควบคุมการทำงานของ Servo motor  โดยรับคำสั่งในการควบคุมการทำงานมาจาก Access point ส่วน Software จะใช้ภาษา C++ ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์สำรวจ 6 ขาโดยตัวโปรแกรมจะเก็บไว้ที่ Microcontroller ส่วนตัวที่จะส่งคำสั่งไปควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์สำรวจ 6 ขานั้นจะเขียนเป็น CGI (Common Gateway Interface)  เก็บไว้ที่บอร์ดของตัว Access point

หลักการทำงานโดยรวมของหุ่นยนต์สำรวจ 6 ขา คือ เมื่อจ่ายไฟให้ระบบ และทำการติดต่อกับหุ่นยนต์สำรวจ 6 ขา เราสามารถควบคุมหุ่นยนต์สำรวจ 6 ขา ได้โดยการเข้าไปยังหน้าเว็บที่ฝังไว้ที่ Access point ซึ่งการควบคุมการทำงานจะรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด เมื่อรับข้อมูลแล้วระบบจะส่งคำสั่งให้กับ Access point เพื่อทำการประมวลผล แล้วก็จะทำการส่งไปยัง  Microcontroller เพื่อควบคุมการทำงานของ Servo motor ที่เป็นส่วนขาของตัวหุ่นยนต์สำรวจ 6 ขา ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ และที่ตัวหุ่นยนต์สำรวจ 6 ขา จะมีเซนเซอร์ทำการตรวจจับการเคลื่อนที่ของขาเพื่อตรวจสอบการทำงานของการเคลื่อน อีกทั้งยังสามารถสั่งให้หุ่นยนต์สำรวจ 6 ขา สามารถเดินกลับมายังจุดเริ่มต้นได้เอง

Download : Hexapod survey robot