Subdistrict administrative organization information system

โดย ศุภวัฒน์ ตันมณี

ปี 2555

บทคัดย่อ

ระบบข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล โดยเป็นโครงงานของบริษัท วันเว็บ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง พัฒนาระบบเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น และจัดทำเว็บไซต์เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานและประชาชน เริ่มจากการเก็บข้อมูลความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง แล้วจึงออกแบบและพัฒนาระบบแบ่งแยกเป็นส่วนๆ เพื่อรองรับการนำไปใช้งานร่วมกับระบบอื่นๆในอนาคต และวัดการประเมินผลการดำเนินงานของระบบโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและดูแลข้อมูลภายในเว็บไซต์ จำนวน 5 คน ผลการดำเนินงาน ปรากฏดังนี้

เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อระบบข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความอิสระในการแก้ไขข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลแบบ Live-Preview จาก Front-End ของเว็บไซต์ และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางในเรื่อง ความน่าสนใจ และเทคนิคที่นำมาใช้งาน ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคต

Download : Subdistrict administrative organization information system