Durian shell fiber-polyethylene composite material board

โดย ประชุม คำพุฒ

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี; ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 เดือนมกราคม – มิถุนายน  2551

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติวัสดุผสามจากโพลีเอทธิลีนกับเส้นใยเปลือกทุเรียน โดยมีสวนผสมของโพลีเอทธิลีนต่อเส้นใยเปลือกทุเรียน เท่ากับ 90: 10, 80 : 20, 70 : 30, 60 : 40 และ 50 : 50 โดย น้ำหนัก ผสมเส้นใยทุเรียนด้วยเครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง ทำการอัดขึ้นรูปแผ่นวัสดุผสมขนาด 30×30×0.5 ซม. โดยวิธีการอัดร้อน และทดสอบสมบัติทางกลของแผ่นวัสดุผสมตามมาตรฐาน ASTM จากผลการทดสอบ พบว่า วัสดุผสมที่มีปริมาณของโพลีเอทธิลีนที่สูงขึ้นจะมีความต้านทานการรับแรงดึง และแรงกระแทกสูงขึ้น ส่วนปริมาณเส้นใยเปลือกทุเรียนที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้านทานการรับแรงดึง และแรงกระแทกสูงขึ้น ส่วนปริมาณเส้นใยเปลือกทุเรียนที่เพิ่มขึ้นทำให้ความต้านทานการรับแรงดัด และความแข็งที่ผิวสูงขึ้น ผลการวิจัยมีแนวโน้มที่จะนำไปพัฒนาเป็นแผ่นวัสดุตกแต่งผนังอาคารเนื่องจากมีสีผิวและลวดลายของวัสดุผสมที่สวยงาม

Download : Durian shell fiber-polyethylene composite material board