โดย สมชาย เอี่ยมเจริญ

ปี 2546

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล; ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (ก.ค. – ธ.ค. 2546), หน้า 20-26. 

บทคัดย่อ

โครงการปัญหาพิเศษฉบับนี้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิติชิ้นส่วนรถยนต์ โดยการพัฒนาและใช้แม่พิมพ์แบบต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยโรงงานตัวอย่างที่ใช้ในโครงการปัญหาพิเศษนี้ เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใช้แม่พิมพ์จำนวนมากในการผลิต เนื่องจากปัจจุบันแม่พิมพ์ที่ใช้งานเป็นชนิดแม่พิมพ์เดี่ยว (Single Die) ซึ่งมีผลทำให้ขั้นตอนการผลิตมากอันนำไปสู่การมีค่าใช้จ่ายการผลิตสูง งานวิจัยฉบับนี้ได้ทำการศึกษากรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำจากโลหะแผ่นและได้ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ต่อเนื่อง (ProgressiveDie) ที่ใช้กับเครื่องปั้มขึ้นรูปโลหะที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ตัน เพื่อนำมาใช้ทดแทนแม่พิมพ์เดี่ยว จากนั้นได้วิเคราะห์การทดแทนในเชิงเศรษฐศาสตร์

ผลการศึกษาสามารถลดเวลาการผลิตจากเดิมถ้าต้องการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 20,000 ชิ้น ต้องใช้เวลาในการผลิต 16.57 ชั่วโมง เหลือเพียง 5.5 ชั่วโมง และทำให้ต้นทุนผลิตลดลง สามารถคืนทุนได้ภายในเวลาไม่เกิน 3.35 ปี และมีผลตอบแทนเงินทุนรวม 29.79%  ในการวิเคราะห์ความไวได้เปรียบเทียบเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตทดแทนระบบเก่าจากการทดแทนได้เต็ม 100% และลดลงไปจนถึง 50% ผลปรากฏว่าสามารถต่อความไวของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และยังสามารถคืนทุนได้ภายในเวลาไม่เกิน 7 ปี และมีผลตอบแทนเงินทุนรวม 14.89

Download : การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยการพัฒนาและใช้แม่พิมพ์แบบต่อเนื่อง กรณีศึกษา : บริษัท ไทยโปรแกสซีพดายส์ จำกัด อำเภอบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ