Requirement of  the organizations in qualification for civil engineering

โดย ประชุม คำพุฒ และ พชรพงศ์ ไพฑูรย์

ปี 2546

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคล; ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2546, หน้า 45-53. 

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงคุณสมบัติทางด้านต่างๆของวิศวกรโยธาที่หน่วยงานต้องการซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการสมัครงานของบัณฑิตใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได้ โดยทากรสำรวจเก็บข้อมูลในรูปของแบบสอบถามจำนวน 500 ฉบับ ส่งให้กับกลุ่มตัวอย่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินกิจการในสายงานวิศวกรรมโยธา ได้รับผลตอบกลับจำนวน 233 ชุด คิดเป็นร้อยละ 46.6 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยรวม และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของหน่วยงานเมื่อเรียงลำดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุดคือ ด้านบุคลิกภาพการพูด การมีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นผู้นำและความมั่นใจในตนเอง รองลงไปคือ ด้านวิชาการ สาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและอันดับสุดท้ายคือด้านประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและทักษะพิเศษ ส่วนของหลักในการพิจารณาคัดเลือกวิศวกรโยธาเข้าทำงานคือ วิศวกรต้องเป็นคนที่ขยัน อดทน มีความสามารถในการนำความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ ซึ่งปัญหาที่พบระหว่างการพิจารณาคัดเลือกวิศวกรโยธาเข้าทำงานคือ วิศวกรไม่มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานต้องการ  อีกทั้งเรียกค่าตอบแทนสูงเกินความสามารถที่ตนเองมี และปัญหาที่พบหลังจากการคัดเลือกวิศวกรโยธาเข้าทำงานแล้วคือ วิศวกรไม่มีความอดทนในการทำงาน ไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และไม่สามารถนำความรู้จากที่เรียนมาใช้กับงานจริงได้

Download : Requirement of the organizations in qualification for civil engineering