Replacing Laterite with Lignite Bottom Ash in Subbase Course

โดย เกรียงไกร เพ็ชรแบน, วรุตม์ เสรยางกูร, วิทูรย์ แก้วมณี, อรรณพ สมาธิ และนิรชร พึ่งแดง

ปี 2549

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 4, ฉบับที่ 7 (ม.ค. – มิ.ย. 2549), หน้า 14-20

บทคัดย่อ

การเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงของดินลูกรังระหว่างตัวอย่างทดสอบดินลูกรังล้วน กับตัวอย่างทดสอบเถ้าหนักลิกไนต์แทนที่ดินลูกรังที่ปริมาณร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 ตามลำดับ โดยใช้แหล่งเถ้าหนักลิกไนต์จากบริษัททอรัส ปอสล์โซลาน จำกัด

ดินลูกรังคือวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างถนนอย่างกว้างขวาง ค่าความแข็งแรงของวัสดุลูกรังหาได้จากค่าเปอร์เซ็นต์ CBR โดยอาศัยวิธีการบดอัดอย่างสม่ำเสมอและควบคุมปริมาณความชื้นอย่างเหมาะสมรวมไปถึงคุณสมบัติของดินลูกรังที่ใช้ก่อสร้างแหล่งนั้นๆ

จากการทดสอบพบว่าค่าเปอร์เซ็นต์ CBR ของตัวอย่างทดสอบดินลูกรังผสมเถ้าหนักลิกไนต์สูงกว่าตัวอย่างทดสอบดินลูกรังล้วน ขณะเดียวกันการแทนที่เถ้าหนักลิกไนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 26 จะให้ค่าเปอร์เซ็นต์ CBR สูงที่สุด และถ้าแทนที่เถ้าหนักลิกไนต์ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้ค่าเปอร์เซ็นต์ CBR ค่อยๆ ลดลงตามลำดับ

Download : การนำเถ้าหนักลิกไนต์มาแทนที่ดินลูกรังในชั้นรองพื้นทาง